Make your own free website on Tripod.com
Banner
หน้าแรก สถานที่ฝึกงาน บทเรียน ติดต่อ
   
   
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ศิริราช

 
โครงสร้างองค์กร

 
บุคลากร

 
ติดต่อ

 
แผนที่และเส้นทาง
 
 
โครงสร้างองค์กร
|
หัวหน้างานเวชสารสนเทศ
|
รองหัวหน้างานเวชสารสนเทศ
|
นักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     
เจ้าหน้าที่งานบิรการทั่วไป วิศวกร นักวิชากรโสตศึกษา
     
เจ้าหน้าที่ธุรการ นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานธุรการ
     
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ นักการภารโรง คนงาน