Make your own free website on Tripod.com
Banner
หน้าแรก สถานที่ฝึกงาน บทเรียน ติดต่อ
     
    การวิเคราะห์และออก
แบบระบบ
 
   
     การกำหนดปัญหา การกำหนดปัญหา
(Porblem Difinition)  

 

     การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เริ่มขึ้นเมื่อบุคคลในองค์การพบปัญหาบางอย่างในการดำเนินงานดังนั้น
     การกำหนดความต้อง จึงเกิดแนวความคิดที่จะทำการแก้ปัญหานั้นๆ ตัวอย่างปัญหาจากการดำเนินงาน เช่น งานทะเบียนนักศึกษา
การ(Requirements) ของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง เกิดปัญหาในขั้นตอนการดำเนินงานลงทะเบียน ดังนี้
   
     การเก็บรวบรวมข้อมูล - มีนักศึกษาจำนวนมากที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในช่วงการประกาศลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย
  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถบริการได้อย่างทั่วถึง
  - เอกสารต่างๆมีจำนวนมาก และในบางครั้งมีเอกสารไม่ครบถ้วน
  - นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาผิดพลาด
  - อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษานักศึกษาไม่ทั่วถึง
    - การชำระเงินมีหลายลักษณะ เช่น การชำระเป็นเงินสด การผ่อนผันการชำระ การใช้กองทุนกู้ยืม ซึ่งทำให้มี
  ีเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก เพิ่มภาระการตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่
  - นักศึกษาใช้เวลาในการลงทะเบียนมาก เนื่องจากมีมากขั้นตอน
  - บุคลากรมีไม่เพียงพอ และทำงานผิดพลาดบ่อย
  - ฯลฯ
   
       จากการศึกษาระบบงานเดิมที่ดำเนินการอยุ่ในปัจจุบัน ทำให้เราทราบถึงปัญหาและขอบกพร่องของระ
  งานเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทำให้เป็นสาเหตุให้เกิดแนวคิดในการพัฒนา
  ระบบใหม่ ซึ่งปัญหาหือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้ร อาจสรุปได้ ดังนี้
   
    - ระบบที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผุ้ใช้ หรือผุ้ใช้ไม่มีความพึงพอใจต่อระบบที่มี
  ีอยู่ และขาดการประสานงานที่ดี
  - ระบบที่ใช้งานอยู่อาจจะไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานในอนาคต
  - ระบบที่มีอยู่มีองค์ประกอบของเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมหรือล้าสมัย
  - ระบบที่มีอยู่มีขั้นตอนในการทำงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน
  - ระบบที่มีอยู่มีการดำเนินการที่ผิดพลาดบ่อย
  - ระบบเอกสารในระบบถูกจัดเก็บไม่เป็นระเบียบและมีมาตรฐานต่ำ มีผลทำให้ค้นหาข้อมูลล่าช้า