Make your own free website on Tripod.com
Banner
หน้าแรก สถานที่ฝึกงาน บทเรียน ติดต่อ
     
    การวิเคราะห์และออก
แบบระบบ
 
   
     การกำหนดปัญหา การกำหนดความต้องการ
(Porblem Difinition)  

 

     การกำหนดความต้องการ คือ การรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เืพื่อจุดประสงค์ในการหาข้อสรุปที่ชัดเจนใน
     การกำหนดความต้อง ด้านของความต้องการ ระหว่างผู้พัฒนากับผุ้ใช้งาน เพื่อใช้ในขั้นตอนของกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบ
การ(Requirements)  
  นิยามความหมายของ Requirements
     การเก็บรวบรวมข้อมูล      คือ ข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายที่ต้องการแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานที่ดำเนินต่อไปนี้สามารถบรรลุตามวัตถุ
  ประสงค์ได้ การหา Requirements ที่ดีมีหลักการ ดังนี้
       1. ตรงกับวัตถุประสงค์และหาข้อมูลกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง
       2. ควรระบุความต้องการต่างๆ ลงในรุปของเอกสารและเข้าใจทั้งสองฝ่าย ในบางครั้งอาจจะมีการเซ็น
       3. Requirements ที่ดีต้องตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย อย่าคิด วิเคราะห์ หรือออกแบบด้วยตนเองทั้งหมด
             ซึ่งเป็นการเข้าข้างตนเอง และมีโอกาศกาอในเกิดผมเสียตามมา
       4. คำจำกัดความเอกสารต่างๆ ต้องชัดเจน อย่าเป็นคำจำกัดความที่กำกวมและสามารถตีความได้หลาย
           ความหมาย
       5. เป็นการยากในการหา Requirements ที่สมบูรณ์แบบด้วยการหาข้อมูลเพียงครั้งเดียว ดังนั้น ควรมีการ
           ยอมรับในการปรับเปลี่ยนในภายภาคหน้า แต่ในการปรับเปลี่ยนที่ดีไม่ใช่เป็นการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข
           ทั้งหมด เพราะถ้าเป็นเช่นนี้ถือว่ามีความผิดพลาดในการหาข้อมูลตั้งแม่ขั้นแรกแล้ว