Make your own free website on Tripod.com
ประวัติศูนย์คอมพิวเตอร์ศิริราช
 
โครงสร้างองค์กร
 
บุคลากร
 
ติดต่อ
 
แผนที่และเส้นทาง
โครงสร้างองค์กร
|
หัวหน้างานเวชสารสนเทศ
|
รองหัวหน้างานเวชสารสนเทศ
|
นักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     
เจ้าหน้าที่งานบิรการทั่วไป วิศวกร นักวิชากรโสตศึกษา
     
เจ้าหน้าที่ธุรการ นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานธุรการ
     
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ นักการภารโรง คนงาน
     
Banner
หน้าแรก สถานที่ฝึกงาน บทเรียน ติดต่อ